• Inici
  • >
  • Política de privacitat

Política de privacitat

  • Imprimeix
  • RSS

A través del present avís, B_TEC PARC BARCELONA INNOVACIÓ TECNOLOGICA (en endavant B_TEC), amb domicili a la Plaça dels Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a Planta, de Sant Adrià del Besòs (08930 Barcelona), informa als usuaris del present lloc web sobre la seva POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), B_TEC informa que les dades de caràcter personal que, si s’escau, siguin facilitades pels usuaris a través del present lloc web, passaran a formar part dels fitxers automatitzats de dades personals el responsable del qual és B_TEC i que es troben degudament inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Igualment, cas d'omplir qualsevol dels formularis amb les dades personals sol·licitades i acceptar el seu enviament, l’usuari AUTORITZA EXPRESSAMENT B_TEC per a que tracti i incorpori en el fitxers automatitzats sota la seva responsabilitat aquelles dades personals facilitades, així com totes les dades que es generin en relació amb la seva participació i/o ús dels diferents serveis que s'ofereixen o poguessin oferir-se en aquest lloc web. 

Cas que en els formularis s'incloguessin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l’usuari que les facilita, aquest últim haurà d'informar a aquestes persones dels extrems continguts en el present avís.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades dels camps de cada formulari, quedant l'usuari obligat a complimentar els formularis amb dades autèntiques, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a B_TEC o a qualsevol tercer com a conseqüència de complimentar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En aquest sentit, l'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar a B_TEC qualsevol modificació que es produeixi en les mateixes.

Les finalitats per a les quals són emmagatzemades les dades personals recollides en l'entorn del present lloc web són gestionar l'enviament dels butlletins informatius amb les novetats de B_TEC, la gestió del propi lloc web i la de les sol·licituds d'informació que els usuaris remetin amb relació a les activitats organitzades per B_TEC, així com qualsevol altra que B_TEC consideri d'interès per als usuaris.

Les dades facilitades mai no seran utilitzades per finalitat diferent a les anteriorment referides, i seran immediatament cancel·lades quan deixin de ser necessàries per aquestes finalitats.

Cas que B_TEC prestés algun tipus de servei especial en què determini unes previsions específiques diferents a aquestes pel que fa a la protecció de dades personals, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d'incongruència entre ambdues.

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per B_TEC és tractada amb la màxima confidencialitat, respectant en tot moment el deure de secret professional, procedint únicament a realitzar, d’acord amb la normativa vigent aplicable, les comunicacions que resultin estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats anteriorment descrites.

Tanmateix, mitjançant la present Política de Privacitat B_TEC informa que ha adoptat els nivells de seguretat en matèria de protecció de dades personals establertes tant a la LOPD com al RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada LOPD, i ha instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat a les dades personals incloses en els seus fitxers.

L’usuari pot exercitar, en els termes establerts a la LOPD, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les seves dades personals registrades als fitxers de B_TEC adreçant la corresponent sol·licitud escrita, acompanyada de fotocòpia del seu DNI, a la Plaça dels Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a planta, de Sant Adrià del Besòs (08930 Barcelona).

Conforme al que disposa l'article 6 de la LOPD, l'acceptació de l' usuari per tal que les seves dades personals puguin ser tractades en la forma establerta en la present Política de Privacitat té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

B_TEC comunica als usuaris que utilitza cookies quan l'usuari navega per les diferents pantalles i pàgines del lloc web, d'acord amb els termes descrits a la seva "POLÍTICA D’ÚS DE COOKIES", que queda incorporada al present avís per remissió des d'aquest apartat.

B_TEC es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat d'acord al seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si B_TEC introdueix alguna modificació sobre la present avís, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l'usuari podrà tenir coneixement del contingut de la Política de Privacitat vigent en cada moment. En qualsevol cas, la relació amb cada usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què aquest accedeix al lloc web.

 

Institucions impulsores del projecte que conformen el Consorci del Campus Diagonal-Besòs i la Fundació b-TEC:

Amb el cofinançament de: